Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň we M.Tleuberdiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn we sebitleýin gün tertibiniň çäklerinde birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Diplomatlar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösüşiniň oňyn ugurlaryny aýratyn bellediler

Taraplar sebitde durnukly ösüşi saklamak, asudalygy we howpsuzlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň ähmiýetini nygtadylar.